Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywności Lokalnej

Katarzyna Juranek-Mazurczak
dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku

Katarzyna Juranek-Mazurczak – wieloletni animator i menager kultury, pedagog.
Po zakończeniu pracy jako nauczycielka języka polskiego w liceum (28 lat w zawodzie) podjęła się  zadania przygotowania autorskiej koncepcji pracy, reaktywowanego w 2016 roku kluczborskiego kina Bajka (w obszarach: kultura, edukacja kulturowa, promocja kultury, promocja gminy Kluczbork oraz regionu opolskiego), a następnie jako dyrektor  instytucji kultury, Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku– jej efektywnego wdrożenia. Jej praca owocowała stworzeniem  przestrzeni do działań twórczych, znanej, cieszącej się popularnością i szacunkiem w całym kraju.

Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży – kurs mistrzowski PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, przygotowały ją do stworzenia przedstawień teatralnych zrealizowanych w ramach szkolnego koła teatralnego(„Teatr Dnia Ostatniego”), nagradzanych, prezentowanych dla społeczności lokalnej, a także na deskach scen profesjonalnych teatrów w Opolu, Wrocławiu, Krakowie, oraz za granicą kraju.

Nagradzana wielokrotnie nagrodami w dziedzinie oświaty oraz kultury w tym Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz  Marszałka Województwo Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury.

Koordynatorka projektów społecznych, kulturowych i edukacyjnych, m.in. EtnoPolska ( Narodowe Centrum Kultury i MKiDN, Edukacji Filmowej ( Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) , koordynatorka projektów Edukacja Kulturowa Opolszczyzny (EDUKO), realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa Opolskiego.

Edukatorka, moderatorka konferencji z dziedziny antropologii kultury, teatru i filmu, a także członek jury festiwali teatralnych ( m.in. Konfrontacje Teatralne w  Opolu, Miniatury w Opolu, Proscenium w Nysie), Opolska Ambasadorka UE.

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku (zwane dalej CAL) jako instytucja prowadząca na co dzień Kino Bajka jest miejscem, gdzie kulturę nie tylko się odbiera i konsumuje, ale również miejscem, gdzie tę kulturę się współtworzy.

swych działaniach CAL czerpie z lokalnej tradycji teatru i kina, z bogactwa różnorodnej oferty programowej, korzystnie wpływającej na animowanie życia kulturalnego.

1.01.2021 na mocy Uchwały Rady Miasta nastąpiło przekształcenie jednostki samorządowej CAL w samorządową instytucję kultury, co daje mu możliwość rozwoju i pracy na rzecz środowiska lokalnego, przygotowując go do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej współtworzenia.

Do podstawowych zadań statutowych Centrum należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, w tym w szczególności realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Kluczbork z zakresu działalności kulturalnej, kinematograficznej, edukacyjnej i szkoleniowej, poprzez :

1) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami pożytku publicznego, z placówkami i instytucjami kultury, z placówkami edukacyjnymi, placówkami artystycznymi, z grupami wolontariackimi;

2) Tworzenie i kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz spędzania wolnego czasu;

3) Tworzenie popularyzacja i promocja twórczości artystycznej, w szczególności teatralnej, filmowej, muzycznej, malarskiej i rękodzieła oraz literackiej;

4) Diagnozę, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb, zainteresowań kulturalnych;

5) Integrację dzieci, młodzieży, osób dorosłych różnych środowisk, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami;

6) Wspieranie rozwoju lokalnego w zakresie działalności społecznej i kulturalnej;

7) Organizację projekcji audiowizualnych, koncertów, przedstawień, konferencji, sympozjów, szkoleń z wykorzystaniem wielofunkcyjnej sali audiowizualnej;

8) Upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej;

9) Wzbudzanie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, poprzez świadome pogłębianie historii ojczystej i zaangażowane, odpowiedzialny udział wydarzeniach współczesnych.

Już jako jednostka samorządu terytorialnego CAL postrzegany był przez środowisko jako miejsce, które edukuje i upowszechnia kulturę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej, budując przestrzeń dialogu, komunikacji, wymiany myśli, emocji, poglądów dla różnych grup odbiorców, w duchu wartości polskich i europejskich. CAL buduje własną aktywność wokół pojęcia przestrzeni publicznej, kreując tę przestrzeń jako „miejsce spotkań” osób o różnych światopoglądach, realizujących potrzebę rozwoju wewnętrznego.

 Działania na najbliższe lat zakładają realizację celów statutowych, że szczególnym uwzględnieniem celu strategicznego, którym jest integracja środowiska lokalnego, realizujemy go poprzez cele operacyjne:

a) wzmocnienie integracji różnych grup wiekowych i społecznych poprzez kulturę,

b) zaktywizowanie społeczności do udziału w animacji kultury

c) zaspokajanie kulturowych potrzeb mieszkańców (seanse filmowe – kino Bajka, przedstawienia teatralne, wydarzenia kulturalne)

d) skuteczna promocja działań realizowanych przez CAL w Kluczborku.

Jesteśmy miejscem spotkań mieszkańców, a także ich edukacji, aktywizacji społecznej, realizacji zainteresowań, pasji i potrzeb poprzez:

1. Prowadzenie wspólnych warsztatów edukacyjno – artystycznych dla dzieci i dorosłych;

2. Zwiększenie ilości wartościowych działań animacyjnych, prezentacja działań z edukacji kulturalnej, przeznaczonych dla uczestników z różnych grup wiekowych;

3. Umożliwienie mieszkańcom realizacji swoich zainteresowań i potrzeb – tworzenie zespołów i grup zainteresowań oraz innych form uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Kino Bajka Kluczbork
ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork
Godziny otwarcia:
Na godzinę przed każdym seansem

Znajdź Nas

Centrum Aktywności Lokalnej © 2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Wykonanie strony: Kamil Rzeźnik

Skip to content