Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
https://cal.kluczbork.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.
 

Strona internetowa jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów.

W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty były przygotowane poprawnie.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-08.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w Kluczborku

Adres: ul. Pułaskiego 3, 46-200 Kluczbork

Telefon biura: 884 276 616

Kasa biletowa: 694 586 862

E-Mail: kino@kluczbork.pl, cal@kluczbork.pl rezerwacje@bajka.kluczbork.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wolna od barier, pozioma i pionowa przestrzeń komunikacyjna.

Kino posiada informacje wizualne na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

Odpowiednią instalację oraz środki techniczne umożliwiające dostęp do sali kinowej, kasy
oraz toalet. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, a także infrastrukturę umożliwiająca szybką ewakuację osób niepełnosprawnych. W kinie znajduje się toaleta przeznaczona dla osób
niepełnoprawnych. Zapewniamy wsparcie innej osoby (pracownik jednostki).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego i tłumacza-przewodnika:

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku nie zapewnia kontaktu z tłumaczem migowym oraz tłumaczem-przewodnikiem.

Raport o dostępności w Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku (do pobrania)

Kino Bajka Kluczbork
ul. Pułaskiego 3 46-200 Kluczbork
Godziny otwarcia:
Na godzinę przed każdym seansem

Kino Bajka

Znajdź Nas

Centrum Aktywności Lokalnej © 2021. Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Wykonanie strony: Kamil Rzeźnik

Skip to content